top of pageÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Salamon Dorottya Zsuzsa egyéni vállalkozó, mint az ODInspire Group név alatti Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.odinspire.hu domain név alatt elérhető weblapon (a továbbiakban: Honlap) keresztül meghirdetett Képzési és tanácsadási Szolgáltatásokra (a továbbiakban: Szolgáltatás) történő jelentkezésekre (a továbbiakban együttesen: Megrendelés), valamint a Képzéseken történő részvételre vonatkozóan létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket, továbbá ennek keretében a Képzésre jelentkező (a továbbiakban: Megrendelő), illetőleg a Képzésekre való jelentkezést követően a képzésben Részvevő (a továbbiakban: Résztvevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a Szolgáltató és a Megrendelő a továbbiakban együttesen: Felek).

 

A Szolgáltatás igénybevételével a Résztvevő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat megértette, elfogadja, egyben magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Résztvevő a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy a Honlapon meghirdetett Képzésre nem jelentkezhet, illetőleg azon nem vehet részt.

 

Jelen ÁSZF közzétételére online, a www.odinspire.hu/aszf aloldalon keresztül kerül sor.

 

 I./        A Szolgáltató adatai

 

A Szolgáltató neve:                                      Salamon Dorottya Zsuzsa egyéni vállalkozó

A Szolgáltató székhelye:                           H-1115 Budapest, Forrás u. 6. II. em. 12.

A Szolgáltató kapcsolattartási

elektronikus levelezési címe:                info@odinspire.hu

A Szolgáltató nyilvántartási száma:   50986769

A Szolgáltató adószáma:                         53035264-1-43

Bankszámlaszáma:                                    11773119-00015145

 

A Tárhely-szolgáltató adatai: Wix.com Ltd. - székhelye: 40 Namal, Tel Aviv street, 6701101 Tel Aviv, Israel; e-mail címe: privacy@wix.com; weboldal címe: www.wix.com

 

II./       Általános rendelkezések

 

A jelen ÁSZF-ben részletezett Szolgáltatások kereteit a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozza, mely jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

Jelen Szabályzat 2022. február 23. napjától visszavonásáig hatályos, melyet a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani.

 

A Honlap látogatója (a továbbiakban: Felhasználó) amennyiben a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapra belép, vagy annak tartalmát bármilyen módon megismeri – abban az esetben is, amennyiben nem Résztvevője a Honlapon szereplő Képzéseknek –, a Honlap használatával elfogadja, hogy rá nézve a Honlap használatával kapcsolatos valamennyi szabályzat, illetőleg a jelen ÁSZF-ben rögzítettek automatikusan érvényesülnek. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a jelen ÁSZF-ben rögzített felhasználási feltételeket, úgy a Honlap tartalmának megtekintésére nem jogosult, a használatból eredő esetleges igényének megtérítésére kellő alappal nem hivatkozhat.

 

A Szolgáltató minden jogot fenntart magának a Honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Honlap terjesztésének tekintetében. A Szolgáltató kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a Honlapon megjelenő tartalmak, vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, átalakítása, feldolgozása, továbbá tilos a Honlap bármely részének harmadik fél részére történő értékesítése.

 

III./     A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások, a Szolgáltatások igénybevételének feltételei

 

A Szolgáltató az általa nyújtott Szolgáltatások nevét, leírását, árát, igénybevételének feltételeit részletesen szerepelteti Honlapján, az alábbiak szerint:

 

 • szervezetfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatások

 • készségfejlesztő tréning szolgáltatások

 • felnőttképzési oktatási tevékenység nyújtása

 • konfliktuskezelési szolgáltatások, mediációs tevékenység

 • önfejlesztő, önismereti és egyéb workshopok, tréningek és tanfolyamok

 • coaching és tanácsadás szolgáltatások

 

A Résztvevő a kiválasztott Szolgáltatásra vonatkozó Megrendelését a honlapon erre a célra létesített (általában "Jelentkezés") gombra kattintva, a honlapon keresztül kitöltendő Jelentkezési lap kitöltésével adja le.

 

A Felek között a Szolgáltatáson való részvételre vonatkozó szerződés a jelentkezés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, az iktatásra nem kerül, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, utólagosan nem hozzáférhető, magatartási kódexre pedig nem utal.

 

A szerződés a jelentkezési űrlap, és annak Szolgáltató által e-mail­ben történő visszaigazolásával jön létre, a szerződés létrejöttét pedig ezen okiratok, valamint a Szolgáltató által kiállított számla igazolják, melyeket a Szolgáltató az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott ideig őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

 

A Szolgáltatót a Résztvevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető hibákért semminemű felelősség nem terheli.

 

A Résztvevő jelentkezésével elfogadja, hogy a Szolgáltató által nyújtott Képzés keretében, a Szolgáltatás oktatói által bemutatott módszerek, ismeretek és vélemények az oktatók személyes véleményét, meggyőződését tükrözik.

 

A Résztvevő tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltatáson elhangzott ismeretátadás nem minősül diagnosztizálásnak, orvoslásnak, gyógyításnak, terápiának, továbbá sem jogi-, sem pénzügyi-, sem befektetési-, sem üzleti-, sem pedig egészségügyi tanácsadásnak. Jelen ÁSZF alapján a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Képzés ismeretanyagát csakis a saját felelősségére alkalmazhatja a gyakorlatban, a Szolgáltató a Képzést követően a Résztvevőt ért bárminemű károkért a felelősségét kizárja.

 

A jelen ÁSZF a Szolgáltató minden szolgáltatásának megrendelésére vonatkozóan teljes körűen szabályozza a Felek jogait és kötelezettségeit. A Felhasználó a Honlapon történő jelentkezésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és a Honlapon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezeléshez hozzájárul.

 

A Szolgáltató kijelenti, a Felhasználó pedig kifejezetten elfogadja, hogy a közöttük létrejövő jogviszony kapcsán sem jogszabály, sem pedig a jelen ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt.

 

Felhasználó lehet minden cselekvőképes természetes személy, továbbá jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy 14. életévét betöltött kiskorú, illetőleg korlátozottan cselekvőképes nagykorú Felhasználó esetén a szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználó törvényes képviselőjének írásbeli hozzájárulása szükséges. Arra az esetre, amennyiben a Felhasználó által tett nyilatkozat ellenére a Felhasználó a valóságban nem töltötte be a 18. életévét, a Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal. Cselekvőképtelen személy a szolgáltatást nem veheti igénybe.

 

A Szolgáltató feltételezi, hogy a Felhasználó szellemi teljesítőképességének teljes birtokában van, így felelősséget tud vállalni saját döntéseiért. Amennyiben a Szolgáltatások megrendelése és/vagy teljesítése során ennek ellenkezője derül ki, úgy a Szolgáltató a megrendelt szolgáltatás teljesítésétől egyoldalú nyilatkozattal elállhat.

 

IV./     Felnőttképzési szerződés

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy tevékenysége ellátása során Képző intézményként (a továbbiakban: Képző intézmény) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) rendelkezéseinek megfelelő, képesítési tanúsítvány kiállítását is magában foglaló szolgáltatást is nyújt, mely minden esetben külön megjelöléssel ellátva kerül feltüntetésre a Honlapon.

 

A Képző intézmény tájékoztatja a Felhasználót, mint a Képzésben résztvevőt (a továbbiakban: Képzésben résztvevő) arról is, hogy amennyiben felnőttképzési oktatásban vesz részt, úgy a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések mellett az alábbi, speciális rendelkezések is kötelezően alkalmazásra kerülnek:

 

A Képzésben résztvevő vállalja, hogy jelentkezése esetén a jelen ÁSZF 2. sz. Mellékletében részletezett személyes adatait is a Képző intézmény rendelkezésére bocsátja jelentkezésével egyidejűleg.

 

A Képző intézmény tájékoztatja a Képzésben résztvevőt, hogy a meghirdetett felnőttképzés maximális hiányzási mértéke a képzés időtartamának 10 %-a. Amennyiben a Képzésben Résztvevő hiányzása a fenti mértéket meghaladja, akkor a Képző Intézmény a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, a képzésről pedig Tanúsítvány nem kerül kiállításra. Ezzel kapcsolatosan nincs helye fellebbezésnek, egyéb jogorvoslatnak, a Képző Intézmény kizárja az esetleges károk megtérítését a Képzésben Résztvevő számára a Képzésben Résztvevő mulasztása esetén.

 

A képzésről a Képző intézmény tanúsítványt állít ki a Képzésben Résztvevő kérésére. A Tanúsítvány kiállításának feltétele, hogy a Képzésben Résztvevő a megengedett hiányzás mértékét nem lépte túl, és hogy a képzési egységek során az egyéni és csoportos feladatmegoldásban aktívan részt vett. A képzés során sem írásbeli, sem gyakorlati vizsga nincs.

 

A Képző Intézmény vállalja:

 

 • A jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően megszervezi és megvalósítja a képzést, gondoskodik a képzés rendjének betartásáról.

 • Online képzés esetén gondoskodik az online képzési felület rendelkezésre állásáról, megfelelő működtetéséről, míg személyes képzés esetén gondoskodik a megfelelő infrastruktúra biztosításáról.

 • Az Fktv-ben meghatározott statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz, és az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek az Fktv. 21.§-nak megfelelően adatokat szolgáltat. E körben a Felek rögzítik, hogy a Képzésben Résztvevő köteles a Képző Intézmény rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyekre a Képző Intézménynek a megbízás Szerződésszerű elvégzése során szüksége lehet. Fentiekre tekintettel a Képzésben Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés teljesítése során a 2. sz. Melléklet megfelelő kitöltésével ellátja a Képző Intézményt a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges megfelelő információval, valamint együttműködik a Képző Intézménnyel.

 

A Képzésben Résztvevő kérésére, amennyiben a Tanúsítvány megszerzési feltételeinek eleget tett - részére a Képző Intézmény Tanúsítványt állít ki, és azt a képzés utolsó napjától számított 8 napon belül a Képzésben Résztvevő választása szerint elektronikusan vagy postai úton eljuttatja a Képzésben Résztvevő részére.

 

A Képzésben Résztvevő vállalja, hogy

 

 • A Képzésben az 1. pontban meghatározottak szerint részt vesz.

 • Megjelenését a képzési alkalmakon vezetett jelenléti ív aláírásával dokumentálja.

 • Nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve a Képző Intézmény jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. A Képző Intézmény jogosult a Képzésben Résztvevőt a képzésben való további részvételből kizárni, amennyiben a Képzésben Résztvevő a képzés többi résztvevőjét vagy az oktatót veszélyezteti, illetve magatartásával a képzést rendszeresen megzavarja, és ezzel akadályozza a képzés szerződés szerinti teljesítését. Amennyiben a Képzésben Résztvevő kizárásra kerül, úgy a képzés díjra vonatkozóan semmiféle visszatérítésre nem tarthat igényt.

 • A képzés ideje alatt az adataiban bekövetkezett változásokat a változástól számított 3 napon belül a Képző Intézmény részére írásban jelzi.

 

V./       A Szolgáltatások igénybevételének menete

 

A Honlapon történő Megrendelés feltételezi a Megrendelő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, valamint a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Szolgáltató a fentiekből eredő mindennemű felelősséget és Résztvevői kár megtérítéséi kötelezettségvállalást kizár.

 

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa nyújtott Szolgáltatás folyamatos legyen, azonban felelősségét kizárja a rajta kívül álló okokkal összefüggésben keletkezett hibákért és azok következményeiért, így különösen, de nem kizárólagosan az internetes szolgáltatás bármely okból történő kimaradásáért, egyéb technikai hibákért, leállásokért, az információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, a mások által elhelyezett romboló alkalmazások, programok, vírusok okozta hibákért, illetőleg ezek következményeiért.

 

A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

A Megrendelő az adott Szolgáltatásnál elhelyezett Jelentkezési lap kitöltésével jelentkezhet az általa kiválasztott Képzésre. A Jelentkezési lap kitöltésekor a Megrendelőnek a következő adatait kell megadnia:

 

 • neve, születési neve, jogi személy esetén elnevezése;

 • e-mail címe, telefonszáma;

 • számlázási címe;

 • jogi személy esetén adószáma;

 • szolgáltatástól függően a természetes személy munkahelye, beosztása;

 • a Megrendelőtől eltérő Költségviselő esetén a Költségviselő számlázási adatai;

 

A Megrendelő a "Jelentkezem!" gombra kattintással küldheti el a jelentkezését. A Megrendelő a jelentkezés elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF és a Honlapról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését. A Szerződés a Megrendelő által elküldött jelentkezés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre, egyúttal ez keletkeztet a Megrendelő oldalán a Szolgáltatás igénybe vételéért fizetési kötelezettséget.

 

VI./     A Szolgáltatás díja

 

Az adott Szolgáltatás díját mindig a kiválasztott Képzés mellett feltüntetett összeg jelenti, amely magyar forintban értendő, alanyi adómentes összeg, így az a Megrendelés összesítése és a visszaigazoló e-mail alapján minden költséget magában foglal.

 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Honlapon feltüntetett Szolgáltatás árváltoztatására, mely a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba azzal, hogy az árváltoztatás a módosítás időpontjában már megrendelt Képzésre nem vonatkozik.

 

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás díj kerül a Honlapon felületére - ide értve különösen, de nem kizárólagosan: nyilvánvalóan téves, rendszerhiba miatt megjelenő díj -, úgy a Szolgáltató nem köteles és nem kötelezhető a Szolgáltatás hibás áron történő nyújtására. Ilyen jellegű hibás megrendelés beérkezése esetén a Szolgáltató jogosult felajánlani a Szolgáltatás megfelelő díjon történő nyújtását, melynek megismerését követően a Megrendelőt megilleti az elállás joga. E körben a Felek külön is rögzítik, hogy hibás díj feltüntetése esetén egyfelől a Ptk. szerinti feltűnő értékaránytalanság keletkezne, másfelől pedig a Felek közötti Szerződés létrejöttének előfeltétele a Szolgáltató általi visszaigazolás. Amennyiben pedig a Felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a Felek kölcsönösen és egybehangzóan akaratnyilatkozata, úgy érvényesen jogviszony sem jön létre a Felek között, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Fentiekre tekintettel a Felek az esetlegesen hibás/téves áron visszaigazolt megrendelést úgyszintén semmis szerződésnek tekintik.

 

VII./    A Képzésekre jelentkezés feldolgozása és teljesítése

 

A Megrendelés feldolgozása munkanapokon, munkaidőben történik. Mindezek mellett a Megrendelés leadására a megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség, mely esetben az adott Megrendelés feldolgozásának megkezdésére a következő munkanapon kerül sor.

 

A Megrendelés és a fizetés beérkezését követő 48 órán belül a Szolgáltató visszaigazolást küld a Megrendelő által a jelentkezés során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a jelentkezés adatait, illetve a Szolgáltató által kiállított számlát a Szolgáltatásról. Ezt követően a Szolgáltató legkésőbb a Szolgáltatás kezdete előtt 5 naptári nappal újabb e-mailt küld a Megrendelőnek, amely tartalmazza a Képzésen való részvételhez szükséges információkat.

 

Amennyiben a Megrendelő bankkártyás fizetés helyett banki átutalást választott ki a jelentkezés során fizetési módként, úgy a Képzésen való részvételhez szükséges információkat, illetve a Szolgáltató által kiállított számlát a Szolgáltatásról az utalt összeg számlára érkezését követően kapja meg e-mailben, mely a banki ügyintézésre tekintettel meghaladhatja a 48 órás visszaigazolási határidőt.

 

Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a megrendelt Szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, úgy köteles ennek tényéről a Résztvevőt haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül értesíteni, valamint a Résztvevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 7 munkanapon belül visszatéríteni.

 

VIII./  Fizetési feltételek

 

1./        Bankkártyás fizetés: Az online bankkártyás fizetések a www.wix.com  rendszeren keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a fizetési szolgáltatást nyújtó teljesítési segédhez nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Wix.com Ltd. - székhelye: 40 Namal, Tel Aviv street, 6701101 Tel Aviv, Israel; e-mail címe: privacy@wix.com; weboldal címe: www.wix.com - pénzügyi szolgáltató. A Felek külön is rögzítik, hogy a fizetési szolgáltatáshoz kapcsolódó adattovábbítás célja az online fizetés.

 

2./        Banki átutalás: A Résztvevő - választása szerint - banki átutalás útján is teljesítheti a kiválasztott Szolgáltatás díjának megfizetését. Banki átutalásnál az utalás "Közlemény" rovatában minden esetben feltüntetendő a Megrendelő neve, valamint a megrendelt Szolgáltatás megnevezése. A Megrendelő a részvételi díjat a Szolgáltató által küldött jelentkezést visszaigazoló e-mailben írt bankszámlaszámára történő átutalással egyenlítheti ki az e-mail elküldését követő 48 órán belül.

 

IX./     Felek jogai és kötelezettségei a Képzéseken való részvételt illetően

 

A Résztvevőnek jogában áll a Képzésen részt venni, jegyzetelni és a kiadott anyagokat saját tanulási célra felhasználni. A Szolgáltatás anyagait a Résztvevő nem veheti vagy adhatja kölcsönbe, bérbe vagy haszonbérbe. A Résztvevő nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni.

 

A Szolgáltató engedélye nélkül tilos bármilyen hang-, kép- vagy videofelvétel készítése, felhasználása, terjesztése. Ezen pont megszegése a Résztvevő részvételének azonnali hatályú megszüntetését vonja maga után, mely esetben a Szolgáltató a Képzés részvételi díját nem téríti vissza. A Résztvevő a Szolgáltatás kapcsán kizárólag olyan videó-, kép-, illetve hangfelvételt őrizhet meg saját használatra, amelyet a Szolgáltató készített és nyújtott át a Résztvevőnek, azonban ezen felvételek akár egészben, akár részben történő további felhasználását, átdolgozását, többszörözését, sokszorosítását, közzétételét a Szolgáltató kizárja.

 

A Szolgáltatás során a Résztvevő nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a többi Résztvevőt, Oktatóit, illetve a Szolgáltató jogait vagy jogos érdekét sértené, avagy károsítaná. Amennyiben a Résztvevő magatartása a Képzésen részt vevők jogait, jogos érdekét sértené, úgy a Szolgáltató jogosult a Résztvevőt azonnali hatállyal a Szolgáltatásból kizárni, mely esetben a képzés díja nem jár vissza a Résztvevő részére.

 

A Szolgáltató vállalja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező Szolgáltatást a legjobb tudása szerint elvárható legmagasabb színvonalon nyújtja.

 

A Szolgáltató köteles a Résztvevőt a Szolgáltatás időpontjának esetleges módosulásáról a Résztvevő által a megrendeléskor megadott e-mail címen keresztül legkésőbb a meghirdetett Képzés kezdését megelőző 24 órán belül értesíteni.

 

A Szolgáltató a Szolgáltatás díját a részvétel lemondása esetén abban az esetben téríti vissza a Résztvevő részére, amennyiben a Résztvevő a lemondás tényét a Szolgáltatás nyújtásának napja előtt minimum 8 munkanappal a Megrendelő részére e-mail útján jelzi. A Képzés napját megelőző 8 munkanapon belüli lemondás esetén a részvételi díj nem jár vissza.

 

A Szolgáltató megtagadhatja a részvételt attól a Megrendelőtől, akinek a részvételi díja a képzést megelőző napon még nem érkezett be a Szolgáltató bankszámlájára.

 

A Szolgáltatónak jogában áll a Képzést törölni, amennyiben a jelentkezők száma nem éri el a képzés ismertetőjében meghatározott minimális létszámot, vagy ha a Szolgáltató által kijelölt Oktató a képzés megtartásában - példának okán betegsége miatt - akadályoztatva van, vagy egyéb, vis maior esemény bekövetkezése esetén. A Szolgáltató vállalja, hogy ilyen esetben a Megrendelőt haladéktalanul értesíti a Képzés elmaradásáról, egyebekben tájékoztatja a Megrendelőt a Képzés pótlásának új időpontjáról. A fenti esetben amennyiben a Megrendelő az új időpontot nem fogadná el, avagy a Képzésen való további részvételétől érdekmúlás okán elzárkózna, úgy a Szolgáltató vállalja, hogy a Képzési díjat 7 munkanapon belül visszatéríti a Megrendelő részére.

 

X./       Kellékszavatosság

 

A természetes személy Résztvevő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, az alábbiak szerin:

 

 • A Résztvevő – választása szerint – egyfelől kérhet a kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Résztvevő által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna;

 • Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Résztvevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás díjának arányos leszállítását, illetőleg elállhat a Szerződés további teljesítésétől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A Résztvevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Résztvevő köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató okot adott.

 

A Résztvevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. A Résztvevő a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogát nem érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben.

 

Jogi személlyel kötött szerződés esetén a Résztvevő szavatossági igényeit 1 éves jogvesztő határidőn belül érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben.

 

A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Résztvevő igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Résztvevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is a szolgáltatás részét képezte.

 

Az elállás és a felmondás jogának gyakorlása kapcsán a Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen pont rendelkezései csak a fogyasztónak minősülő Megrendelőre vonatkozik. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. A fogyasztónak minősülő Megrendelő az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Fogyasztó felmondási jogának gyakorlására 14 napon belül jogosult indokolás nélkül. A felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak.

 

A Fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

 

 • szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki (tanfolyamok, konzultációk, tréningek, személyes képzések, stb.);

 • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (képzés, konzultáció) esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül kezdte meg, és Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően elállási jogát elveszíti;

 • olyan szolgáltatói szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett kérésére végez szolgáltatást a Fogyasztó számára sürgős ügyben, konzultáció keretében.

 

A Fogyasztó a felmondási jogának gyakorlásával nem visszamenőlegesen, hanem a jövőre nézve szünteti meg a szerződést. A felmondási időszak a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

 

A Fogyasztó felmondási jogának gyakorlása során a több alkalmas képzésekre vonatkozóan köteles megtéríteni a Szolgáltató számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó számára az általa nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

 

Ha Fogyasztó a felmondási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségek bármelyikére. Az elállási szándéknyilatkozat mintáját a jelen ÁSZF 1. sz. Melléklete tartalmazza.

 

XI./     Adatkezelés

 

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzésben való részvételhez az adatkezelés kötelező.

 

A Szolgáltató a Résztvevő személyes adatainak kezelése során az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően jár el. A Honlap adatkezelési tájékoztatója folyamatosan elérhető a www.odinspire.hu/adatvedelem linken.

 

A Résztvevő részéről leadott Megrendelés esetén a jelen ÁSZF elfogadásával együtt a Szolgáltató a jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadását is vélelmezi.

 

XII./    Szerzői jog, titoktartás

 

A Szolgáltató által működtetett honlap, valamint annak teljes szöveges és grafikus megjelenése, tartalma, illetőleg a működéséhez szükséges minden egyes összetevő (a továbbiakban együttesen: Szellemi alkotás) szerzői jogi védelem alá esik, amelynek jogosultja a Szolgáltató a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten biztosított felhasználási engedélyen kívül a Szolgáltató valamennyi szellemi alkotásokhoz fűződő jogot fenntart magának.

 

A Szolgáltató, mint jogtulajdonos egyben mint a honlap üzemeltetője nem járul hozzá a közzétett tartalmak részben, vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához, a tartalom változatlan, vagy nagymértékben hasonló módon történő átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához, vagy egyéb módon történő felhasználásához. Fentiekre tekintettel tilos a Honlapon megjelenő tartalom, vagy annak bármely részletének – beleértve az ingyenes anyagok, a Képzéseken használt anyagok, a prezentációk, a felvételek, a bejegyzések, az ismertetők, a tájékoztatók, az ábrás megjelölések, a saját képek, és minden más információ és adat – másolása, többszörözése, újra nyilvánosságra hozatala, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba történő beépítése, mind elektronikus, mind analóg, mind egyéb formában, valamint értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Tilos továbbá a szellemi tulajdon kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése, vagy értékesítése.

 

A Felhasználó a honlap tartalmát, illetve annak részeit kizárólag saját, személyes célra használhatja.

 

A Szolgáltató nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad a Résztvevőnek arra, hogy a Résztvevő a Képzéseken használt szellemi alkotásokat kizárólag saját személyes használat céljára, azok rendeltetésének megfelelően használja. A Résztvevő a Szellemi alkotásokat nem módosíthatja, nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti. A Szellemi alkotásokat a Résztvevő nem veheti, vagy adhatja kölcsönbe, bérbe vagy haszonbérbe, illetve nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni.

 

A Szolgáltató szolgáltatásának valamennyi elemére, domain-nevére, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint internetes reklámfelületeire egyaránt fenntartja minden jogát.

 

Tilos a honlap tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése, a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése, bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a honlap vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.

 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a honlapján, illetőleg a Szolgáltató bármely alkotásában található információkat előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa.

 

A Honlapon és a Szolgáltató bármely alkotásában található adatok és információk nem minősíthetők úgy, mint a Szolgáltató tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére, vagy bármiféle magatartás tanúsítására. A Honlap látogatóinak minden esetben javasolt előzetesen megbizonyosodniuk arról, hogy az általuk követendőnek ítélt gondolatok saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e. A Szolgáltató kizár a Honlap felhasználásából eredő, mindennemű felelősséget.

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónak okozott Szerzői jogsértésekért teljes kártérítéssel tartozik.

 

A Felek rögzítik, miszerint a jelen Szerződés ellátása során a másik Féllel, illetőleg annak tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott bármilyen információt, tényt és különösen személyes adatot az üzleti titok, illetőleg a magántitok megőrzésére vonatkozó szabályok szerint megőriznek a jogviszony megszűnését követően is. E körben rögzítik továbbá a Felek, miszerint a Felhasználó a jelen Szerződés teljesítése érdekében hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató személyes- és szenzitív adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Fktv. előírásainak megfelelően feldolgozza, kezelje, illetőleg az Fktv. 21. §-ában foglalt szervek részére átadja. A Felek rögzítik, miszerint a Képzésben Résztvevő ezirányú adatszolgáltatása önkéntes alapú, az adatokat a Szolgáltató pedig csak és kizárólag a jogviszony teljesítéséhez szükséges mértékben jogosult kezelni. A Képzésben Résztvevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által kezelt adatok statisztikai célra, illetve a Szolgáltató Fktv-ben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése érdekében felhasználhatóak, és személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatóak.

 

XIII./  Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

 

A Résztvevő észrevételeit, panaszait a Szolgáltató ügyfélszolgálatán e-mailben az alábbi elérhetőségen jelezheti: info@odinspire.hu

 

A panaszokat a Szolgáltató a Honlapon elérhető panaszkezelési szabályzatának megfelelően vizsgálja ki, melynek Felhasználó általi megismerését vélelmezi.

 

XIV./  Egyoldalú módosítás joga

 

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására mindazon esetekben, amikor azt a gazdasági körülményekben beállt változások, így különösen a képzések fejlesztése iránti piaci igények, a képzésekre vagy a Szolgáltató működésére vonatkozó lényeges feltételek változásai, vagy a jogszabályoknak való megfeleltetés indokolja. Amennyiben a Felhasználó az ÁSZF módosítás hatályba lépését követően bármely képzésre jelentkezik, úgy az egyben az ÁSZF módosítás Felhasználó részéről történő elfogadását is magában foglalja.

 

A Szolgáltató e körben tájékoztatja a Felhasználót, hogy az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi Felhasználóra, valamint a Szolgáltatóra.

 

XV./    Vegyes rendelkezések

 

A Felek kölcsönösen kötelezik magukat arra, hogy a jelen Szerződés teljesítése során felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton, egyeztetéssel kívánják egymás között rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, vitás kérdéseik rendezésére kikötik a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

 

Abban az esetben, amennyiben jelen ÁSZF bármely része akár jogszabályváltozás, akár a Felek akaratán kívüli más okból érvénytelenné válik, a Felek egyező akarattal kijelentik, hogy a jelen ÁSZF bármely részének érvénytelenné válása nem érinti annak teljes érvénytelenségét, ha a szerződés céljának elérését a részleges érvénytelensége nem veszélyezteti. Abban az esetben, amennyiben a szerződés bármely része érvénytelenné válna az előzőekben hivatkozottak alapján, úgy a Felek kötelezettséget vállalnak a Szerződés módosítására oly módon, hogy az érvénytelenné vált részt olyan megállapodással pótolják, amely a Szerződés céljához a legközelebb áll és a Szerződés ezen részét érvényessé teszi.

 

Amennyiben a Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Amennyiben a Szolgáltató egyedi mérlegelése alapján egy-egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a jelen ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. Ilyen esetben a Felek azonban kötelesek külön okiratban foglalt egyedi szerződést kötni egymással.
 

***
 

1. sz. Melléklet

 

Felmondási Nyilatkozat minta

 

- a Szerződés felmondására irányuló szándék esetén kitöltendő és visszajuttatandó -

 

 

Salamon Dorottya Zsuzsanna egyéni vállalkozó

r é s z é r e

 

B u d a p e s t

Forrás u. 6. II. em. 12.

1 1 1 5

 

Tisztelt Szolgáltató!

 

 

Alulírott, ...................................., jelen okirat aláírásával akként

 

 

n y i l a t k o z o m,

 

 

hogy élek felmondási jogommal az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

 

A szolgáltatás megnevezése:                         ...................................

A megrendelés időpontja:                             ...................................

 

A fogyasztó neve:                                          ...................................

A fogyasztó címe:                                          ...................................

 

Kelt: ...................................

 

 

 

________________________________

fogyasztó aláírása

(papíron tett nyilatkozat esetében)

 

***
 

2. sz. Melléklet

 

Adatszolgáltatási Lista

 

- felnőttképzési szolgáltatás igénybevétele esetén -

 

 

Név:

 

Születési név:

 

Születési helye, ideje:

 

Anyja leánykori neve:

 

Állandó lakcíme:

 

Levelezési cím:

 

Állampolgársága:

(Nem magyar állampolgár esetén a Magyarországos való tartózkodás jogcíme, a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma)

 

TAJ száma:

 

Adóazonosító jel:

 

E-mail címe:

 

Telefonszáma:

 

végzettsége, szakképesítése, szakképzettsége és idegennyelv-ismerete:

 

Számlázási adatok:

A számla a Képzésben Résztvevő által megadott adatok alapján kerül kiállításra. Amennyiben a költségviselő nem azonos a Képzésben Résztvevővel, úgy a számla az alábbi adatok alapján kerül kiállításra:

 

A költségviselő neve*:

 

A költségviselő képviseletére jogosult személy neve*:

 

A költségviselő képviseletére jogosult személy aláírása*:

 

*Csak akkor szükséges kitölteni, ha a költségviselő nem azonos a Képzésen Résztvevővel.

bottom of page